Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych zgodna z RODO

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Andrzej Gontarz Dyrektor Sportowy SKS Stoczniowiec Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177 , 80-868 Gdańsk, tel. kontaktowy 504257720 adres email: andrzej.gontarz@stoczniowiecgdansk.pl

2) Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b RODO, jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informacją w treści formularza i gromadzone zgodnie z polityką bezpieczeństa strony stoczniowiecgdansk.pl i regulaminem strony.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy klubu SKS Polonia Gdańsk w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu udzielania odpowiedzi badź wyświetlane na stronie za zgodą osoby (ustawowego pełnomocnika), której dotyczą.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować brakiem dostepu do serwisu

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania